Satış Sözleşmesi

Madde 1. TARAFLAR

Abdurrahman Gazi Mah. Sevenler Cad. No:1 Egeboyu Anemon Residence E/33 34887 Sancaktepe İstanbul adresinde mukim Turuncu İnternet Tasarım ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.  (kısaca “FİRMA” olarak anılacaktır) ile içerik yönetim sistemi ve web sitesinin kullanım hakkını satın alacak şahıs veya şirket (kısaca MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında düzenlenmiştir.

Madde 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İş bu sözleşme MÜŞTERİ‘nin, belirtmiş olduğu ALAN ADI üzerinde yayınlayacağı internet sitesine ait içeriklerin hazırlanması için, FİRMA tarafından hazırlanmış DOKTOR WEB SAYFASI isimli internet tabanlı içerik yönetim sistemi ve hazır web site paketi yazılımının 1 (bir) yıllık kiralanması, internet ortamında barındırılması ve barındırma koşullarını, servis sağlayıcılık hizmetleri ile kurulum ve satış sonrası verilen hizmetlerin niteliklerini ve sınırlarını belirler. Bu sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile birlikte taraflar yapılacak işlemlerin bu sözleşmede belirtilen esaslara ve hükümlere göre sürdürüleceğini, sözleşmede düzenlenmeyen hususlarda T.T.K. ve ilgili yasa mevzuatın geçerli olduğunu kabul ve beyan eder. Sözleşmede doğabilecek kısmi hükümsüzlükler sözleşmenin kalan kısmının geçerliliğine helal getirmez.

Madde 3. KİRALAMA ESASLARI

3.1. DOKTOR WEB SAYFASI yazılımı belirli bir süre için kiralanan bir yazılımdır ve sadece FİRMA‘ya ait sunucularda barındırılabilir. MÜŞTERİ kiraladığı DOKTOR WEB SAYFASI yazılımının kendine ait bir sunucuya kurulmasını talep edemez.

3.2. MÜŞTERİ hizmeti satın aldıktan sonra 7 günlük deneme sürümünü kullanmış ve hizmeti tamamen tecrübe ederek ve beğenerek kiralamayı devam ettirmeyi taahhüt etmiştir. MÜŞTERİ hata ve / veya ayıplı mal iddialarına dayanamayacağını, ürün hakkında gerekli muayeneleri yaptığını beyan ve taahhüt eder.

3.3. Yazılım kiralama ve sözleşme geçerlilik süresi 1 (bir) yıldır. MÜŞTERİ‘den kaynaklanan kesinti, gecikme veya benzeri durumlarda hizmet süresi uzatılamaz. MÜŞTERİ kendi kullanım alanında oluşacak yazılım, bilgisayar, işletim sistemi gibi tüm aksaklıkları gidermek yükümlülüğündedir.

3.4. Kiralama süresi bitiminde, yenileme bedelinin 7 (yedi) iş günü içerisinde MÜŞTERİ tarafından ödenmemesi durumunda, FİRMA sözleşmeyi ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı fesih eder ve yazılıma erişimi durdurur.

3.5. DOKTOR WEB SAYFASI içerik yönetim ve yazılım içeriğinde hazırlanmış çeşitli “HAZIR WEB SİTESİ” tasarımları ile birlikte kiralanmaktadır. Bu tasarımlar MÜŞTERİ‘ye özel olarak hazırlanmadığı ve MÜŞTERİ‘nin bu tasarımları üzerinde telif ya da tasarım hakkı bulunmadığı gibi, kiralama süresi sonunda tasarımın ya da yazılımın kendisine verilmesini talep edemez. DOKTOR WEB SAYFASI sisteminde hazır olarak bulunan tüm lisans hakları FİRMA‘ya aittir.

3.6. MÜŞTERİ dilerse ÖZEL TASARIM seçeneğini kullanabilir. MÜŞTERİ, ÖZEL TASARIM tercih etmesi durumunda, FİRMA belirtilen tasarımı kiralama süresi boyunca başka bir müşterisine sunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kiralama süresi sonunda ise MÜŞTERİ ücretini ödediği ÖZEL TASARIM’ın çizim ve kodlarını talep edebilir. Bu durumda FİRMA, ÖZEL TASARIM’a ait ham kodları (DOKTOR WEB SAYFASI entegrasyonu yapılmamış HTML / Javascript / CSS) ve varsa çizim dosyasını MÜŞTERİ‘ye sunmakla yükümlüdür, ancak DOKTOR WEB SAYFASI kullanılarak hazırlanmış içeriklerin, bu kodlara tekrar yerleştirilmesi MÜŞTERİ‘nin sorumluluğundadır.

3.7. MÜŞTERİ, ÖZEL TASARIM seçeneği kullanmış olsa dahi kiralama süresi sonunda hazırlanmış olan ÖZEL TASARIM’ın DOKTOR WEB SAYFASI tasarımları arasına alınabileceğini kabul eder. FİRMA kiralama süresi bitiminden itibaren, ÖZEL TASARIM’ı diğer müşterilerinin kullanımına sunma hakkına sahip olacaktır.

3.8. FİRMAMÜŞTERİ‘ye ait içeriğin sadece son 1 (bir) günlük yedeklerini her zaman alır ve saklar. Kiralama süresi bitiminde MÜŞTERİ sözleşmeyi yenilemek istemez ise, veriler süre bitiminden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde sunuculardan tamamen silinir.

3.9. MÜŞTERİFİRMA‘dan bu sözleşme ile aldığı yazılım kiralama hizmetlerini, bu sözleşmeden doğan hak ve sorumluluklarını, her ne surette olursa olsun FİRMA‘nın önceden açık yazılı onayı olmadan 3. şahıslara kiralayamaz, devredemez, paylaşamaz ve paylaştıramaz. İş bu maddenin ihlali FİRMA‘ya sözleşmeyi bedel iadesiz tek taraflı fesih hakkı verir.

3.10MÜŞTERİFİRMA‘nın herhangi bir sınırlama ya da MÜŞTERİ‘nin önceden iznine gerek olmaksızın MÜŞTERİ‘nin, FİRMA ve dolayısıyla DOKTOR WEB SAYFASI kullanıcısı ve müşterisi olduğunu kamuya açıklamaya, MÜŞTERİ‘nin isim ve logosunu kendi reklamlarında ve tanıtımlarında (referans bölümlerinde, basılı, süreli / süresiz veya dijital her çeşit reklam mecrasında) kullanmaya ve ilgili ALAN ADI’na ait internet sitesinin en alt bölümünde sabit olarak DOKTOR WEB SAYFASI logosu, linki ve hizmetle ilgili kısa bilgisini bulundurmaya yetkisi olduğunu kabul ve beyan eder. MÜŞTERİ dilerse FİRMA‘nın bu madde ile kazandığı sitenin altında logo bulundurma hakkını İMZA KALDIRMA seçeneğini seçerek ve ücretini ödeyerek iptal edebilir ancak bu seçenek FİRMA‘nın diğer tanıtım haklarından feragat etmesini sağlamaz.

3.11.Yazılım kiralama hizmeti FİRMA’nın sunucularında barındırılır ve hiçbir şekilde FİRMA dışında hiç kimse FTP erişimine kaynak kodlarına, veritabanına erişim ve müdahale yetkisine sahip değildir. Yazılım kaynak kodları ve veritabanı FİRMA’nın kontrolü ve erişimine sahip olup her hakkı saklıdır. MÜŞTERİ kaynak kodları ve veritabanı üzerinden kira karşılığı yararlanma hakkı dışında hiçbir hakka sahip değildir. Kodların veya veritabanının kendisine verilmesini talep edemez. 3. kişilerle paylaşamaz ve kendisi de hiçbir şekilde alamaz.

3.12.MÜŞTERİ‘nin FİRMA internet sitesi üzerinden dolduracakları sipariş formunda beyan ettikleri isim / firma bilgileri kimlik / vergi bilgileri ile aynı olmak zorundadır. FİRMA, sahte veya farklı kişilerin bilgileriyle verilen siparişleri tespit ettiği durumda hizmeti sonlandırma hakkına sahiptir. Bu durumda verilen hizmetin ücret iadesi yapılmaz.

3,13 MÜŞTERİ, DOKTOR WEB SAYFASI yazılımı kullanarak oluşturduğu web sitesinin tasarım telif hakkının firmaya ait olduğunu kabul ve beyan eder. İşbu sebeple DOKTOR WEB SAYFASI sistemi kullanılarak hazırlamış olduğu web sitesinin tasarımını, HTML, Javascript ve Css kodlarının ve tasarımın parçası olan grafiklerin kopyalama ya da web site kopyalama ve benzeri teknikler ya da programlar aracılığı ile başka bir sunucuya aktaramaz. MÜŞTERİ, bu işlemin telif hakkı ihlali olduğunu ve bu sebeple doğacak tüm tazminat ve yasal sorumlulukları kabul ve beyan eder.

Madde 4. GİZLİLİK İLKESİ

4.1 MÜŞTERİ‘nin Kişisel ve Firma fatura ve fatura teslimat bilgileri, FİRMA tarafından iletişim süreçleri için kullanabilir. Bu bilgiler iletişimi sağlayan aracı kurumlarla paylaşılabilir.

4.2 Kişisel ve Firma Bilgilerinden elde edilebilecek istatistiksel verileri (Tarayıcı tipi, coğrafi konum, yaş, cinsiyet, v.b.), uygulamayı iyileştirmek ve genel olarak tüketicileri hakkında daha çok bilgi sahibi olmak amacıyla kullanabilecektir. Elde edilen bu tür istatistiksel veriler üzerindeki her türlü haklar FİRMA‘ya aittir.

Madde 5. HUKUKİ ESASLAR

5.1. İş bu sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren her iki tarafın da yapılacak olan her türlü mal, hizmet ve diğer ticari ilişkiler sonucu doğacak olan alacak ve borçlar, resmi defterlerde karşılıklı cari hesap olarak yürütülecektir. İş bu sözleşme ayrı bir sözleşme yapılmasına gerek kalmaksızın, tüm detaylarıyla ayrıca CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ hükmündedir. Taraflar aralarında cari hesap sözleşmesi bulunduğunu ve iş bu sözleşmede yer almayan hususlarda TTK, ilgili hükümlerin geçerli olduğunu beyan ederler. Her türlü uyuşmazlık halinde FİRMA’nın ticari defterleri ve belgeleri esas ve doğru sayılır.

5.2. Her iki taraf genel ticari yasa, ahlak ve düsturlara göre hareket edeceğini, iyi niyet çerçevesinde karşılıklı çıkarlarını koruyacağını ve ticari faaliyetlerini tamamıyla T.C. ticari hukuk sistemine uygun olarak sürdüreceğini kabul ve taahhüt eder.

5.3. Sözleşmeyle ilgili her türlü hukuki anlaşmazlıkta Türk Hukuku uygulanır ve Türk mahkemeleri yetkilidir. MÜŞTERİ’nin yurtdışı merkezli olması ya da alan adı tahsisinin yurtdışı kaynaklı olması Türk Hukukunun geçerliliğini etkilemez.

5.4. Taraflar, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Yasası, Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ceza Yasası ve diğer ilgili yasaların hükümlerine uymayı baştan kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.5. Herhangi bir kanuni düzenlemeden dolayı MÜŞTERİ aleyhine meydana gelebilecek yasal değişiklik ve düzenlemelerden FİRMA sorumlu tutulamaz.

5.6. DOKTOR WEB SAYFASI yazılımında kullanıcıya ait olan ve kullanıcı tarafından doldurulması ve yönetilmesi gereken kısımlardan ve içeriklerden FİRMA sorumlu değildir. Sözleşmeye konu internet alan adı içerisinde bulundurulan tüm içerik MÜŞTERİ tarafından hazırlanmakta, girilmekte ve yayınlanmaktadır, dolayısıyla tüm içerik MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır. MÜŞTERİFİRMA’dan, İÇERİK GİRİŞ HİZMETİ satın alarak içeriklerinin FİRMA tarafından girişini sağlayabilir. Bu durumda dahi yayınlanacak tüm içerik MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır.

5.7. MÜŞTERİ’ye ait olan ve kanunen suç teşkil eden her türlü içerikten MÜŞTERİ sorumlu olup, FİRMA’nın herhangi bir içerik denetleme sorumluluğu bulunmamaktadır. 5651 Sayılı Kanunun 9. maddesi gereğince MÜŞTERİ’ye ait haksız veya suç teşkil eden içerik MÜŞTERİ’ye ayrıca bir ihtara gerek kalmaksızın yayından kaldırılabilir ya da gerekli hallerde internet sitesi tamamıyla kapatılabilir. 5651 Sayılı Kanun’dan kaynaklanan bu hakkın FİRMA tarafından kullanılması durumunda MÜŞTERİ kaldırılan içerikle ilgili hiçbir hak ya da tazminat talep edemez. Ancak içeriğin kaldırılmasına gerek olmadığına dair yasal bir belgenin (mahkeme ilamı vs.) FİRMA’ya sunulması durumunda içerik derhal yayına alınır.

5.8. Yine aynı şekilde 565 sayılı KHK ile koruma altına alınan “Marka ve Patent Hakları” ihlalleri hallerinde de FİRMA’nın 5.7 Maddede sayılan önlemleri alma yetkisi vardır.

5.9. MÜŞTERİ şirket namına, iş bu sözleşmeyi onaylayan gerçek kişi her türlü yasal mevzuata karşı şahsen de sorumludur. Sözleşmeye konu alan adının yasal sahibi ile sözleşmeyi onaylayan kişinin farklı kişiler olmaları durumu, MÜŞTERİ’nin her türlü hukuki sorumluluklarını kaldırmaz.

5.10MÜŞTERİ, DOKTOR WEB SAYFASI yazılımının kullanımı esnasında bulunduğu sunucuya ve diğer müşterilere herhangi bir şekilde zarar veren veya SPAM gönderimi gerçekleştiren veya SYN, DDOS, GET ve benzeri kötü amaçlı saldırılara maruz kalır ise, (uğranan zararlara 3.kişiler neden olsa dahi), FİRMA kullanım süresi ücreti ve gerekli (sözleşme tutarının en az %50’si) kullanım kesintileri yaptıktan sonra, geri kalan bakiyeyi müşteriye geri ödeyerek tüm hizmeti kısmen ve tamamen sonlandırma hakkına sahiptir. Gerekli kullanım kesinti miktarının tespiti hakları FİRMA’da iyi niyet kuralları içerisinde saklıdır.

5.11MÜŞTERİ’nin Madde 5.10’da belirtilen saldırı türleri ve sayılmasa dahi her türlü bilişim suçlarında; 3. kişilerin neden olduğu her türlü haksız fiilden, yalnızca fiili gerçekleştiren sorumludur. 3. kişilerin neden olduğu bilişim suçlarından ve bu suçlardan doğan doğrudan ya da dolaylı zararlardan hiç bir şekilde FİRMA sorumlu tutulamaz, bu durumlarda FİRMA’nın sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği iddia edilemez.

5.12. FİRMA teknik bakımlar ve güncellemeler nedeniyle, bir yıllık kiralama dönemi içerisinde verdiği hizmette, tek seferde 120 saati geçmemek üzere, geçici kesintiler gerçekleştirebilir. İş bu kesintileri MÜŞTERİ peşinen kabul etmiştir. FİRMA bakım ve güncelleme çalışmalarını teknik nedenler imkan verdiği sürece gece yarısı ile sabah saat 08:00 arasında yapmaya özen gösterecektir.

5.13. FİRMA, teknik gereksinimleri, pazar araştırmaları, satış politikaları, araştırma faaliyetleri sonucunda paket içerikleri ve verdiği hizmet içeriğinde gerekli değişiklikleri müşteri onayı olmaksızın gerçekleştirebilir.

5.14. Sözleşmeyi imzalayan MÜŞTERİ, sözleşmeden doğan bedelin ödemesini kredi kartı ile yapıyorsa, iş bu kredi kartı ve kişi bilgilerinin doğruluğundan ve yasallığından bizzat sorumludur. Herhangi bir nedenle FİRMA, verilen kredi kartından ödeme tahsil edemezse veya tahsil eder meblağ itiraza uğrar ise FİRMA verdiği hizmeti kiralama bedeli yapılana kadar askıya alır ve hizmetin askıda olduğu süre esnasında sözleşme süresi hiçbir kesintiye uğramaz.

5.15. MÜŞTERİ‘nin (FİRMA poltikası ve diğer kullanıcıların da zarar görmesine neden olan saldırılara sebebiyet vermesi ve FİRMA aleyhine cezai sorumluluk doğurması nedeniyle) DOKTOR WEB SAYFASI sistemini kullanarak satışını veya sunumunu yapamayacağı istisnalar: Çocuk istismarı içeren ürünler, cinsel oyuncak ve ürünler, pornografik yayınlar, silah ve patlayıcı vasıflı ürünler, sağlık bakanlığı onayı bulunmayan ilaç ya da sağlık ürünü vasıflı ürünler, sapkın vasıflı dini inançlarla ilgili ürünler, emniyet ve askeri güçlere özgü ve satışı idari izne bağlı ürünler, (tarım ürünleri dahil), zehir vasıflı ürünler ve satışı yasaklanmış canlı hayvanlar, sosyal medya takipçi satışı, IVR ve sohbet hatları hizmetleri, destektiflik, takip hizmetleri, casus yazılım ve ortam dinleme ve kaydetme ürünleri ile yazılımları, foreks ve türevi kar ortaklığı dağıtan oluşumlar ile yasa, mevzuat genelgelere aykırı her türlü ürün ile DOKTOR WEB SAYFASI şirket prensiplerine aykırı ürünler satılamaz ve sergilenemez. Bu ürünlerin MÜŞTERİ‘ye kiralanan sistemin içinde içerik olarak ya da sistem aracılığı ile satılan mal olarak bulunduğunun belirlenmesi üzerine FİRMA, vermekte olduğu hizmeti iadesiz ve bedelsiz olarak sonlandırır.

5.16 FİRMA, şunlar dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir nedenle (takdir yetkisi yalnızca FİRMA tarafına ait olmak üzere) herhangi bir Hesabı veya Hizmeti reddetme, iptal etme, feshetme, askıya alma, kilitleme veya erişimini (ya da kontrolünü) değiştirme hakkına sahiptir (herhangi bir alan adı kaydını iptal etme veya transfer etme hakkı dahil olmak üzere):

(aFİRMA tarafından Hizmet sunma veya verme sırasında yapılan hataları düzeltmek için (alan adı kaydı dahil),

(b) herhangi bir alan adı kaydının veya alan adı kayıt kuruluşunun bütünlüğünü veya kararlılığını korumak ve yapılan hataları düzeltmek için,

(c) dolandırıcılık ve kötüye kullanım tespit etme ve önleme çabalarımıza destek olmak için,

(d) siz ve/veya alan adınız veya web sitenize karşı çıkartılan mahkeme emirlerine ve ilgili yerel, eyalet, ulusal ve uluslararası yasalara uymak için,

(e) mahkeme emirleri dahil olmak üzere kolluk kuvvetlerinin taleplerine uymak için,

(f) itiraz çözüm işlemlerine uymak için,

(g) sonuçta haklı veya haksız olduğuna bakılmaksızın herhangi bir yasal işleme veya yasal işlem tehdidine karşı savunma yapmak için,

(hFİRMAFİRMA yetkilileri, yöneticileri, çalışanları, aracıları ve iş ortakları (FİRMA tarafını dava ettiğiniz veya dava etmekle tehdit ettiğiniz durumlar dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ile ilgili sivil veya cezai yükümlülüklerden kaçınmak için ya da FİRMA‘nin iş faaliyetleri, itibarı veya paydaşlarına hasar verebilecek olan, web sitenizdeki içerikler veya Hesabınız ya da alan adlarınız ile ilişkili çok miktarda şikayeti yanıtlamak. FİRMA tüm Hesapları aşırı alan ve bant genişliği kullanımı açısından inceleme ve izin verilen düzeyleri aşan Hesapları iptal etme veya ek ücret alma haklarını açıkça saklı tutar.

Madde 6. KİRALAMA, YENİLEME BEDELİ VE ŞARTLAR

6.1. DOKTOR WEB SAYFASI yazılımının, MÜŞTERİ’nin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş kiralama, yenileme ve ek hizmet bedelleri online sipariş aşamasında belirtilmiş, sipariş bilgileri MÜŞTERİ’ye ait e-posta adresine ulaştırılmıştır.

6.2. FİRMA, DOKTOR WEB SAYFASI yazılımının özellik ve fiyatlarında değişiklik hakkını saklı tutar. FİRMA yapacağı olası fiyat ve özellik değişikliklerini internet sitesinde yayınlamaktadır. MÜŞTERİ yazılım fiyat bilgileri ve değişikliklerini, sipariş aşamasında oluşturduğu kullanıcı bilgileri ile DOKTOR WEB SAYFASI resmi internet sitesinde bulunan “müşteri paneli” aracılığı ile takip edebilir.  MÜŞTERİ işbu sözleşme ile fiyat değişikliklerinden kaynaklanabilecek farkları yenileme bedeli ile ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

6.3. FİRMA, DOKTOR WEB SAYFASI yazılımı ile birlikte sunduğu ALAN ADI tahsis hizmeti fiyatlarını güncel döviz kurları üzerinden belirlemektedir. ALAN ADI tahsis fiyatı 20$ olup, yenileme tarihlerinde güncel kur oranları ile TL üzerinden fiyatlandırılır. FİRMA lisans ve yenileme tarihlerinde ALAN ADI fiyatlarında gerçekleştirdiği indirimler devam eden yıllarda değişiklik gösterebilir. FİRMA ALAN ADI tahsis fiyatlarında değişiklik hakkını saklı tutar.

6.4.FİRMA, web sitesi lisansı, alan adı ve hizmet yenilemeleri için MÜŞTERİ‘ye lisans süresi sonlanmadan önce 15 gün içinde hatırlatma e-postası gönderir. Elektronik e-posta servislerinde oluşabilecek hatalardan veya farklı sebeplerden kaynaklı hatırlatma e-postalarının müşteriye ulaşmaması yenileme masrafları, alan adı gecikme ücretleri, alan adı kayıplarından FİRMA kesinlikle sorumlu tutulamaz. Satın alma sırasında MÜŞTERİ’ye yenileme süreleri net olarak belirtilmiştir ve müşteri bu süreleri takip etmekle yükümlüdür. MÜŞTERİ oluşabilecek bu gibi durumlar için FİRMA‘dan tazminat talep edemez.

Madde 7. DOKTOR WEB SAYFASI YAZILIMI TEMEL ÖZELLİKLERİ ve TEKNİK İÇERİĞİ

7.1. DOKTOR WEB SAYFASI yazılımı, kullanıcıların hızlı ve kolay bir şekilde web site kurmasını sağlayan, içeriğinde HAZIR TASARIMLAR bulunduran FİRMA tarafından hazırlanmış internet tabanlı yazılımdır.

7.2. DOKTOR WEB SAYFASI yazılımı içerisinde bulunan içerik oluşturmaya yarayan özellikler ücretsiz olmakla beraber, bazı sektörel özellikler ve tasarımlar ek ücret ile sunulmaktadır.

7.3. DOKTOR WEB SAYFASI yazılımı temel teknik paketi Fiyatlar Sayfasında detaylıca belirtilmişti.r E-Posta hesabı (spam/reklam amaçlı kullanılamaz ve saatte maksimum 50 adet e-posta gönderilebilir.), FİRMA sunucularında kullanılacak her E-Posta, web disk alanından kullanılmak üzere en fazla 250 MB Disk Alanına sahip olabilir.

Madde 8. EK (ÜCRETLİ) HİZMETLER

8.1. DOKTOR WEB SAYFASI yazılımı içerisinde yer almayan her türlü özellik, MÜŞTERİ talebine karşılık FİRMA fiyat teklifi onayına istinaden özel olarak hazırlanabilir. Hazırlanan bu özellikleri FİRMA dilerse sistemine dahil edebilir. MÜŞTERİ ücretini ödemiş olduğu özellik kendisine özel olarak hazırlansa dahi kullanım ve telif hakkının FİRMA’ya ait olduğunu kabul ve beyan eder. MÜŞTERİ‘ye sağlanan ek hizmetlerin ücreti, tanıtım ile ziyaretçi almış web siteleri 7 gün iade kapsamına dahil değildir. Sadece web site lisans ücreti iade edilir. Alan adı web site lisansına dahil değildir ve iadesi hiç bir şartta yapılmaz.

8.2. FİRMA tarafından yapılacak her türlü içerik giriş hizmeti, FİRMA’nın sunacağı fiyat teklifi onayına istinaden ayrıca faturalandırılmaktadır. İçerik giriş hizmetine web sitesine yerleştirilen içeriklerin düzenlenmesi dahil değildir. Web sitesindeki düzenlemeler MÜŞTERİ‘nin sorumluluğundadır.

8.3. MÜŞTERİ, DOKTOR WEB SAYFASI sistemi ile kullanımına sunulan trafik limitini (Bandwith) aşmaya yaklaşması durumunda toplu olarak ek trafik (Bandwith) limiti almalıdır. Ek trafik alınmaması durumunda FİRMA vermekte olduğu hizmeti ek trafik alınana kadar durdurur. MÜŞTERİ ek trafik satın almadan durdurulan hizmetin başlatılmasını talep edemez. MÜŞTERİ ek trafik ücretini ödemeyi taahhüt eder.

8.4. MÜŞTERİ kullanım süresi boyunca yalnızca sözleşmede belirlemiş olduğu (1) adet alan adı üzerinden hizmet verebilir ve içerik yönetimi yapabilir. MÜŞTERİ dilediği zaman bu alan adını (yazılı olarak bildirmek koşuluyla) değiştirilebilir ancak madde 3.9. maddesinde belirtilen esaslar geçerli olmak üzere başka bir firmaya veya kişiye devredemez. MÜŞTERİ değişimden kaynaklanan masrafları, (yeni alan adını) FİRMA‘dan tahsis etmek isterse alan adı ücreti olarak 20 $ ödemekle yükümlüdür. Alan adı değişikliği işlemi DOKTOR WEB SAYFASI lisansının süresini uzatmaz.

Madde 9. ALAN ADI (DOMAIN) KULLANIM ŞARTLARI

9.1 FİRMA alan adlarını Çizgi Telekomünikasyon A.Ş (natro.com)  tarafından kendisine sağlanan bir otomatik elektronik sistem aracılığıyla kaydeder. Bu Alan Adlarının yetkili yazmanının Çizgi Telekomünikasyon A.Ş olduğunu onaylıyorsunuz. Bundan dolayı işbu sözleşmeye ek olarak bu adreste bulunan Çizgi Telekomünikasyon A.Ş ve bu adreste bulunan  Çizgi Telekomünikasyon A.Ş hizmet sözleşmesi şartlarına tabidir.

9.2 Alan adının son tarihinin geçmesinin ardından alan adı tescil hizmetlerinizi yenilemenize izin verme mecburiyetimizin olmadığını ancak buna izin verebileceğimizi kabul ediyorsunuz. Alan adı tescilinin son tarihinden sonra ve silinmeden veya yenilenmeden önce alan adını, yapım aşamasında veya geçici sayfa şeklinde bir ifade barındıran bir IP adresi dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın, tarafımızdan belirlenen bir IP adresine yönlendirebileceğimizi kabul ediyorsunuz ve süresi dolan alan adı için WHOIS bilgilerine kendi iletişim bilgilerimizi koyabileceğimizi kabul ediyorsunuz.

9.3 Yeni satın alınan alan adları 60 gün kullanım süresi geçmeden farklı bir alan adı yazmanına transfer edemeyeceğinizi, alan adı transfer talebinizin, alan adınıza bağlı veya değil kullanım haklarından vazgeçtiğinizi kabul ediyorsunuz. MÜŞTERİ alan adını FİRMA dışına transfer etme talebini alan adı sonlanma süresinden 60 gün önce talep etmelidir. Bu süreyi geçen taleplerde alan adı transfer işlemleriniz başarıyla tamamlanmayabilir ve konu ile ilgili çıkabilecek masraflardan FİRMA sorumlu tutulamaz.

9.4 Yenileme süresi 15 günden fazla geçmiş alan adlarının yenileme işlemlerinde uluslar arası alan adı sağlayıcı firmaların kuralları geçerli olup süresi geçmiş alan adlarının yenileme işlemleri için cezai ücretler talep edilecektir. Bu ücretlerin karşılanması ya da karşılanmaması MÜŞTERİ‘nin sorumluluğunda olup, bu işlemlerden doğacak sorunlardan alan adının kaybında FİRMA ne sebeple olursa olsun sorumlu tutulamaz.

9.5 DOKTOR WEB SAYFASI lisansı ile otomatik olarak tanımlanan SSL hizmeti CPanel Inc. firması tarafından ücretsiz olarak sunulmaktadır. CPanel Inc. firmasının kullanım şartlarında yapacağı olası değişiklikler sebebi ile SSL ücretlerinden değişiklik oluşabilir. İşbu değişikliklerden FİRMA sorumlu tutulamayacağı gibi, MÜŞTERİ ücretsiz olarak sunulan SSL hizmetinin devamını talep edemez, ancak dilerse lisansının tanımlı olduğu alan adına ücretli SSL hizmeti tanımlanmasını talep edebilir. Ücretli SSL hizmeti, yıllık 20$ + KDV olup, FİRMA bu hizmette fiyat değişiklik hakkını kendinde saklı tutar. SSL hizmeti, DOKTOR WEB SAYFASI sisteminin çalışması için zorunlu değildir. MÜŞTERİ dilerse SSL hizmeti olmadan web site hizmetini almaya devam edebilir.

9.6 MÜŞTERİ, Ücretli olarak sunulan SSL hizmetlerinde iade işlemi yapılamayacağını kabul eder.

9.7 Alan adı uyuşmazlık politikası. Eğer FİRMA üzerinden bir alan adı kaydı yaparsanız refrans yolu ile buraya dahil edilen ve işbu anlaşmanın parçası ICAAN alan adı uyuşmazlık politikasına bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız. Mevcut halini buradaki adresten ulaşabilirsiniz. https://www.icann.org/dndr/udrp/policy.htm İşbu Anlaşmadaki hükümler ile Uyuşmazlık Politikasındaki hükümler arasında çelişki olması durumunda işbu Anlaşmanın hükümleri geçerlidir. Mevcut politikalarda yapılacak değişiklikleri de kabul etmiş satılıyorsunuz. Anlaşmayı kabul etmiyorsanız işbu anlaşmayı feshedebilirsiniz. Aşağıdaki koşullar oluşmadıkça bu tür bir alan adında değişiklik yapmanıza izin vermeyebiliriz:
a. Hukuki veya idari merci tarafından izin vermemizin söylenmesi,
b  Sizden veya alan adı kayıt hizmetlerimize kaydınıza ve kullanımınıza itiraz eden taraftan uyuşmazlığın çözüldüğüne dair tebligat almamız. Bizim size ve/veya alan adı kaydına yöneltilen yerel veya uluslararası mahkeme ilamlarına uyacağımızı kabul ediyorsunuz.

9.8 Seçtiğiniz alan adı için kayıt yaptığınızda bu kayıt işleminin alan adı kaydınıza veya kullanımınıza gelebilecek itirazlara karşı koruma sağlamadığını kabul ediyorsunuz. FİRMA, alan adı için önerilen kayıt talebinizin geçerli kayıt ofisi tarafından kabul edileceğine dair hiçbir garanti, beyan veya taahhüt vermez. FİRMA  / Domainnameapi tarafından bir kayıt ofisine sunulan alan adı/adları için önerilen kayıt talebinin alan adı için önerilen kayıt talebinin ilk olmaması dahil olmak ama bununla sınırlı olmamak üzere belirli nedenlerle tescil edilemeyeceği veya reddedilebileceğini onaylıyor ve kabul ediyorsunuz.

9.9 Fikri Mülkiyet Koruması ile ilgili Sorumluluk Reddi

Bir alan adının kayıt edilmesi size hiçbir fikri mülkiyet koruması, hakkı veya tescil sağlamaz.

Madde 10. MÜCBİR SEBEPLER

Doğal afetler, yangın, hükümetin faaliyetleri, ulusal seferberlik halleri, ayaklanmalar, savaş ya da savaş girişimleri, grev, lokavt gibi burada yazanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve ön görülemeyen ve tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, küresel ya da ülkesel çapta yaşanan bilişim, telekomünikasyon, iletişim, GSM, servis sağlayıcı sorunları mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. Bu nedenlerden birisi meydana gelirse tarafların bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri askıya alınır. Bu sebep, 30 gün süreyle devam ederse taraflardan herhangi birisi sözleşmeyi tazminatsız olarak feshedebilir. Ancak tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalır ve iade edilmez.

Madde 11. ONAY VE YÜRÜRLÜK

Bu sözleşme 11 (on bir) madde halinde MÜŞTERİ’nin DOKTOR WEB SAYFASI İçerik Yönetim Sistemini, DOKTOR WEB SAYFASI resmi internet sitesinde bulunan online sipariş formu aracılığı ile sipariş vermesi ile yürürlüğe girmiştir ve her iki taraf için bağlayıcıdır. İşbu Sözleşme ve İnternet Sitesi’nin tamamı veya bir bölümü, tamamen FİRMA takdirine bağlı olarak önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. FİRMA dilediği zaman, İnternet Sitesi’nin bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir, haber vermeksizin sitedeki bazı özellikleri veya İnternet Sitesinin bazı bölümlerine erişimi sınırlandırabilir. FİRMA, Sözleşme şartları da dahil olmak üzere, İnternet Sitesi ve uzantılarında mevcut her tür koşulu ve bilgiyi önceden herhangi bir ihtara hacet olmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sözleşmenin uygulamasından doğabilecek aksaklıklarda İstanbul Büyükçekmece Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.